MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY

1. Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH MTV

2. Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

3. Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

4. Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện

5. Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty

    - Thành lập chi nhánh công ty trong nước

    - Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài

6. Mẫu quyết định thành lập hộ kinh doanh cá thể 

1. Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH MTV

Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV

phụ lục I-2 giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh mtv .1

Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV .2 Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV .3

Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV .4

Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV .5

Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV .6

Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV .7

Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV .8

Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV .9

Tải phụ lục I-2 : Tại Đây

2. Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên 

Phụ lục I-3 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-3 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên .1

Phụ lục I-3 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên .2

Phụ lục I-3 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên .3

Phụ lục I-3 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên .4

Phụ lục I-3 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên .5

Phụ lục I-3 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên .6

Tải Phụ lục I-3 : Tại Đây

3. Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần 

Phụ lục I-4 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Phụ lục I-4 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần .1

Phụ lục I-4 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần .2

Phụ lục I-4 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần .3

Phụ lục I-4 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần .4

Phụ lục I-4 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần .5

Phụ lục I-4 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần .6

Phụ lục I-4 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần .7

Tải phụ lục I-4 : Tại Đây

4. Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện

Phụ lục II-11 Về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện 

Phụ lục II-11 Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh .1

Phụ lục II-11 Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh .2

Phụ lục II-11 Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh .3

 Phụ lục II-11 Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh .4

Tải Phụ lục II-11 : Tại Đây

5. Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty 

   - Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty trong nước
Phụ lục II-11 Về việc đăng kí hoạt động chi nhánh

Phụ lục II-11 Về việc đăng kí hoạt động chi nhánh .1

Phụ lục II-11 Về việc đăng kí hoạt động chi nhánh .2

Phụ lục II-11 Về việc đăng kí hoạt động chi nhánh .3

Phụ lục II-11 Về việc đăng kí hoạt động chi nhánh .4

Tải phụ lục II-11 : Tại Đây


  - Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài

Phụ lục II-12 Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-12 Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài .1

Phụ lục II-12 Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài .2 

Tải phụ lục II-12 : Tại Đây

6. Mẫu quyết định thành lập hộ kinh doanh cá thể

Phụ lục III-1 Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-1 Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh .1

Phụ lục III-1 Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh .2

Tải phụ lục III-1 : Tại Đây