DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP PHỤ LỤC I-7

Phụ lục i-7, mẫu danh sách cổ đông sáng lập, kèm theo thông tu 02/2019/BKHĐT


 Tải phụ lục I-7 :  Tại Đây