PHỤ LỤC I-9 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

Phụ lục I-9 thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT, Danh sách thành viên công ty hợp danh 

Phụ lục I-9 Danh sách thành viên công ty hợp danh

Tải Phụ Lục I-9 : Tại Đây