THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY NHANH GỌN ĐƠN GIẢN

Thủ tục giải thể công ty không chỉ là việc nội bộ các thành viên mà còn liên quan đến nhiều đối tượng khác như bạn hàng, đối tác và các cơ quan quản lý nhà nước. Đây là việc ảnh hưởng đến tài sản và các hoạt động nhà nước vì thế cần được tiến hành cẩn thận, đúng tuần tự.

Các bước trong thủ tục giải thể công ty

Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Đầu tiên trong thủ tục giải thể công ty là doanh nghiệp cần tiến hành một cuộc họp nội bộ để thông qua quyết định.  
Nội dung của quyết định bao gồm:  

- Tên và địa chỉ của doanh nghiệp

- Nguyên nhân phải giải thể

- Thời gian, thủ tục thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng ( thường là không vượt quá 6 tháng kể từ ngày quyết định được thông qua).

- Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng

- Chữ kỹ, họ tên của người đại diện công ty trước pháp luật.

Quyết định sẽ được thông qua bởi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên. Với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần, công ty hợp danh cần được hội đồng thành viên, đại hội đồng nhất trí. 

Công khai thông báo giải thể công ty

Bước tiếp theo trong thủ tục giải thể công ty là trong vòng 7 ngày kể từ lúc được thông qua doanh nghiệp cũng phải gửi quyết định đến:

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

- Gửi đến cho chủ nợ. Trong thông báo này cần có đầy đủ các nội dung như tên, địa chỉ, số nợ, thời gian trả, phương án giải quyết nợ, cách thức thời hạn giải quyết các khiếu nại...

- Những cơ quan cá nhân có lợi ích liên quan, người lao động.

- Gửi thông báo đến có quan thế để nghị quyết toàn thế và đóng mã số thuế.

Quyết định cũng cần được niêm yết công khai tại trụ sở của doanh nghiệp, chi nhánh và đăng 3 lần liên tiếp lên một tờ báo viết hoặc báo điện tử.

Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Trong Khoản 2 và Khoản 5 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về thanh lý tài sản và thanh toán nợ khi giải thể. Thứ tự thanh toán các khoản nợ như sau:

- Tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật và những quyền lợi khác cho người lao động.

- Nợ thuế và các khoản nợ khác.

Số tiền còn lại sau khi thanh toán các khoản nợ sẽ thuộc về các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu.

Gửi hồ sơ giải thể công ty đến cơ quan đăng kí kinh doanh cấp tỉnh

Hồ sơ này phải được gửi trong vòng 7 ngày kể từ ngày doanh nghiệp thanh toán hết các khoản nợ. Hồ sơ bao gồm:

- Quyết định giải thể của doanh nghiệp

- Danh sách chủ nợ cùng số nợ mà doanh nghiệp đã thanh toán xong.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Văn bản xác nhận của cơ quan thuế về việc công ty không còn nợ thuế và đã đóng mã số thuế cho doanh nghiệp.

- Ba số báo liên tiếp chứng minh doanh nghiệp đăng đăng tin giải thể.

 Biên bản thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

- Văn bản của ngân hàng nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chứng minh công ty không còn nợ ngân hàng. Nếu công ty chưa mở tài khoản thì phải có bản cam kết về việc chưa mở tài khoản.

Hồ sơ được gửi nếu hợp lệ, đầy đủ sẽ được cơ quan đăng ký cấp tỉnh chấp nhận và thông báo cho doanh nghiệp để họ trả dấu cho cơ quan công an. Khi nộp dấu cho công an doanh nghiệp sẽ được cơ quan này xác nhận. Doanh nghiệp nộp bản xác nhận này cùng bản tóm tắt về quá trình giải thể trong đó có cam kết đã thanh toán hết nợ. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày giải thể cơ quan này sẽ thông báo xóa tên công ty trong số đăng ký kinh doanh.